ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Στον βιολογικό κύκλο της ζωής

Βιομηχανία Εξειδικευμένων Ιχθυοτροφών – Ζωοτροφών

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Λαβράκι
Τσιπούρα
Μυτάκι
Φαγκρί
Κρανιός
Πέστροφα
Κέφαλος

ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ

ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ

Η πιστή εφαρμογή των νομοθετικών κανονισμών και η συνεχής βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων είναι το κύριο μέλημα της επιστημονικής ομάδας της εταιρίας μας αλλά και όλου του προσωπικού. Η «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε» έχει σχεδιάσει και τεκμηριώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 22000, το οποίο καλύπτει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών και ιχθυοτροφών (χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και ελεγμένες διοξινών)”.

Η εταιρία μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες για τη λειτουργία της άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  • Κωδικός Έγκρισης : αEL1500001
  • Κωδικός Εγγραφής : 23320150000080
  • Αριθμός έγκρισης για χρήση προϊόντων Κατηγορίας 3 : 21Υ3EL15Α
  • Άδεια Ε.Ο.Φ. για φαρμακούχες τροφές : 87271/06.10.2014

Το χημικό εργαστήριο της εταιρίας μας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη συσκευή ανάλυσης των τροφών (φασματοφωτόμετρο) που δίνει την δυνατότητα άμεσων αποτελεσμάτων έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος της παραγωγής και άμεση δέσμευση των μη αποδεκτών προϊόντων αλλά και πρώτων υλών. Επίσης, διαθέτει μονάδα ατομικής απορρόφησης και υγρής χρωματογραφίας. Παράλληλα, το επιστημονικό τμήμα της εταιρίας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με Πανεπιστημιακά, χημικά και ιχθυοπαθολογικά εργαστήρια γεγονός που συμβάλει τόσο στην γρήγορη και σωστή πληροφόρηση των μελών της ομάδας όσο και στην άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Ζωονομή - Τροφές