ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ»

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, πιστωτών, εργαζομένων κι άλλων φυσικών προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία μας και η οποία τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και για το λόγο αυτόν έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ).

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία) που εδρεύει στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου, επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της (παραγωγή και εμπορία εξειδικευμένων ιχθυοτροφών) προσωπικά δεδομένα των συναλλασσομένων με αυτήν, καθιστάμενη ως προς αυτά υπεύθυνη επεξεργασίας.

2. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία μας, όταν συνάπτουμε συμβάσεις μαζί σας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, οπότε ενδέχεται να συλλέξουμε και μέσω των cookies (δείτε §12).

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς είναι απλά όπως: ονοματεπώνυμο, επωνυμίες πελατών, πιστωτών, εργαζομένων μας, ονόματα προσώπων επικοινωνίας των πελατών – πιστωτών μας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των ανωτέρω και άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ, λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως τον αριθμό τηλεφώνου σας. Ειδικά για τους εργαζομένους τηρούνται επιπλέον συγκεκριμένα στοιχεία που απαιτούνται από την εργατική και φορολογική νομοθεσία

4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι για να συνάψουμε μαζί σας συμβάσεις, να εκτελέσουμε τις εκ των συμβάσεων υποχρεώσεις μας, να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε σε ερωτήματα και αιτήματά σας ή να αξιολογήσουμε το βιογραφικό σας σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εσάς για συνεργασία μαζί μας.

5. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι εξής:

  • Η συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 6, §1α, ΓΚΠΔ), π.χ. όταν μας δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας και το βιογραφικό σας προς αναζήτηση θέσης εργασίας.
  • Η εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα πριν από την σύναψη της σύμβασης κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 6, §1β, ΓΚΠΔ).
  • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ευρωπαϊκό ή Εθνικό Δίκαιο. π.χ. για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας, φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις (άρθρο 6, §1γ, ΓΚΠΔ).
  • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6, §1στ). Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας είναι τα επιχειρηματικά της συμφέροντα, η προστασία των εγκαταστάσεών της, η φύλαξη των περιουσιακών της αγαθών (υλικών και άυλων), η ασφάλεια των εργαζομένων, ο έλεγχος και αποκλεισμός πρόσβασης στις εγκαταστάσεις προσώπων άσχετων προς τις εργασίες της. Ειδικά ως προς τους σκοπούς ασφάλειας, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο ηπιότερο μέσο.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση και μετά τη λήξη της για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις μας από διατάξεις του Εθνικού Δικαίου (π.χ. Εργατικής, Φορολογικής, Ασφαλιστικής και Διοικητικής Νομοθεσίας), καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας. Επίσης, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων για θέση εργασίας μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να τηρούμε αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε προβλέψει για την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασίες που προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή όπως: ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας, χρήση διακομιστή (server) που βρίσκεται σε χώρο με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους, συνεχή λήψη αντιγράφων από τη βάση δεδομένων, υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/ καταστροφής τους κλπ.

8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και τους δεσμεύουμε με συμβάσεις, να προστατεύουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας και μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε όπως, π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης.

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Ειδικότερα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όταν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή αν πιστεύετε ότι υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή εάν εσείς εναντιωθείτε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση της Εταιρείας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων αξιώσεών της.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή σας είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας αλλά ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση των νομίμων αξιώσεών σας, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της για την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Εάν ωστόσο η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα σας ενημερώσει κατά τη λήψη των δεδομένων γι’ αυτό καθώς και για το δικαίωμα εναντίωσής σας, το οποίο θα περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/), εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαβίβασής τους προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ισχύουν οι κανόνες και προϋποθέσεις που θεσπίζονται στον Κανονισμό για τις διαβιβάσεις βάσει απόφασης επάρκειας (άρθρο 45), τις διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις (άρθρο 46) ή τις κατά παρέκκλιση διαβιβάσεις για ειδικές καταστάσεις (άρθρο 49).

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση zoonomi@zoonomi.gr και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος).

12. COOKIES

Τα cookies διέπονται από την e-privacy οδηγία 2002/58/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 3471/2006 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και όπως ρητώς προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 173 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο «Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του».

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή/ ταμπλέτα/ κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Στα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας, δεν αποθηκεύουμε ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που εντάσσεται σε προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

13. ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποιημένη Δήλωση, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά την 22/8/2019.